شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1391

ریتا و تفنگ


میان  چشمان من و ریتا

تفنگی است و کسی

که ریتا را می شناسد

خم می شود

و نماز می برد

برای خدایی

که در چشمان عسلی است.

آه...ریتا

میان ما

یک میلیون گنجشک و تصویر است

و وعده های بسیاری

 که تفنگ

به رویشان

آتش گشوده است.

یکی بود

 یکی نبود

 ای  سکوت شامگاه

ماه من

به دور ها هجرت کرد

به چشمان عسلی

و شهر

تمام آواز خوانان را

 و ریتا را روبیده است

و اینک

میان چشمان من و ریتا

تفنگی است.


محمود درویش