چهارشنبه 26 مهر‌ماه سال 1391

مشکلات اقتصادی زنان جهان سوم

زنان جهان سوم در همه زمینه ها از مردان خود وضعیت نا مطلوب تری دارند ، از قدرت و اختیار کمتری بر خوردارند، بیشتر کار می کنند و کم تر درآمد دارند، و مسئو لیت  هایشان زیاد تر است .

 در بیشتر جوامع خانه داری ، نگهداری از فرزند ان ، و رسیدگی به نیازهای خانواده بر عهده زنان است ، ودر بسیاری از کشور ها مسولیت مزرعه را نیز بر عهده دارند.

بر اساس آمار سا زمان ملل متحد زنا ن نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند اما نزدیک به دو سوم از کار جهان بر عهده ایشان است ، 10 درصد از درآمد جهان را دریافت می کنند و دارایی آن ها کم تر از 1 در صد است . *

چنان که برآورد شده است کار رایگان زنا ن بر میزان تولید اقتصادی جها ن یک سوم می افزاید**.

در این کشورها زنان به کارهایی گمارده می شوند که کم درآمدتر از کارهای مردان است و کم تر از کارهایی که مردان می کنند تخصصی به شمار می آید. در کارهای غیر حقوق بگیری ، اشتغال زنان به خدمات خانگی روز به روز افزایش می یابد و در بسیاری حوزه ها برای تأمین خوراک خانواده ناگزیر مالکیت خود را بر زمین های کشاورزی به مردانی واگذار می کنند که کارشان تولید محصول برای فروش است . از این رهگذر وابستگی مادی زنان روز به روز زیادتر می شود .

*براون،1985

**سیگر و السن ،1986

جامعه شناسی زنان ؛ پاملاآبوت / کلر والاس ؛ ترجمه منیژه نجم عراقی