چهارشنبه 2 مرداد‌ماه سال 1392

خودسوزی


خودسوزی یکی از روشهای شایع خودکشی در میان زنان جهان سوم است. در ایران بیشترین آمارخودسوزی در استان ایلام اتفاق می افتد.

 مهمترین دلیل خودسوزی نادیده گرفته شدن حقوق فردی و انسانی زن ها درون خانواده و جامعه یی که در آن زندگی می کنند می باشد،در واقع پایمال شدن حقوق زنان باعث شده تا آنها هیچ راه گریزی از هنجارها و قواعدی که از پیش نوشته شده و آنها هم باید تبعیت کنند و در آن چارچوب زندگی کنند، نداشته باشند.

خشونت علیه زنان، انواع فشار و حق کشی ها در خانه و جامعه - به خصوص برای زنانی را که بیشتر به طبقات فرودست جامعه تعلق دارند - آنها را مجبور می کند غم انگیز ترین و هولناک ترین شیوه ها را برای خلاصی خود انتخاب کنند. این زنان در جست وجوی فردیت لگدمال شده شان هستند؛ فردیتی که تنها تبلور آن در انتخاب مرگ است. در واقع آنها بهای رهایی از تبعیض و نابرابری را با جان خود می پردازند.

جامعه مردسالار با قوانین تبعیض آمیز ، نظام اجتماعی - فرهنگی سنتی در گسترش این آسیب اجتماعی بسیار موثر است.