شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1392

دختر که نمی خندد

دختر که نمی خندد
دوچرخه ؟ نه جانم
دختر کنار مادرش شبیه درس ش بنشیند
و آش رشته هم بزند
و خیره شود ، آن قدر
به رد گرگر و خاکستر
که صورتش از فرط غصه
گل بیاندازد
ش ش ش
دختر که گریه نمی کند


رویا زرین