شنبه 17 خرداد‌ماه سال 1393

چشمانت را ببند !!!


چشمانت را ببند
و فکر کن
روی صندلی چرخ دار به دنیا آمده ای
این شهر
زنی را که روی پای خودش راه می رود
دوست ندارد!

"پوپک ریاضی"