یکشنبه 13 آذر‌ماه سال 1390

فمینیسم

مقدمه

فمینیسم تلاش سازمان یافته ای است برای تساوی حقوق زنان با مردان و مخالفت با تفکر جنسیّت گرا و پست شمار زنان وبا نظامهاى اجتماعى که به فرمانبرى زنان از مردان تأکید مى ورزد مبارزه میکند.
برخی از تاریخ نویسان از جمله ویل دورانت  بر این نظرند که در آغاز شکل گیرى اجتماعها و گروه هاى بشرى نظام مادرسالارى حاکم بوده است. زن در جایگاه مادر و کسى که دوام نسل بشر را تضمین مکند، احترام ویژه اى در خانواده داشته و دیگران از جمله شوهر و فرزندان خود را فرمانبر او مى دانسته اند. نگارها و سنگ نبشته هاى کهن نیز این امر را نشان میدهد ولی در مقابل بسیاری دیگر مانند جان استوارت چنین دوره اى را در تاریخ رد مى کنند و همواره مردان را زمام دار امور میدانند
.*

قرون وسطی بدترین دوران در مورد زنان است، در این دوران بزرگان کلیسا به نام دین و حاکمیت الهى،همدست با حکومتهاى هرگونه ظهور اندیشه هاى نو را برنمى تابیدند و آن را سرکوب مى کردند.حتى اجتماع زنان براى سخن گفتن (و به قول کلیسا ورّاجى!) از سوى حکومت ممنوع شد. این فشارها زمینه را براى اعتراض زنان فراهم آورد.

 در قرن هجدهم, مبارزات زنان گسترده تر شد و سرانجام در اواخر این سده اولین پیروزیها نصیب جنبش شد. 

ادامه دارد....

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

* به هرحال نوشته هاى تاریخى بیش تر به قلم  طرفداران مردسالارى نوشته شده و درباره سرگذشت تاریخى زنان, چندان درخور اعتماد نیستند.